Vedtægter mm

Vedtægter for Vejby Borger- og Grundejerforening.

§1: Foreningens navn er "Vejby Borger- og Grundejerforening.

§2: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender.

§3: Foreningen optager grundejere som medlem. 1 medlem pr. parcel.

§4: Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen

§5: Kontingentet opkræves hvert år i juni måned. Såfremt et medlem trods 

     skriftligt påkrav ikke har betalt inden udgangen af juli kvartal, bliver kravet

    overgivet til Gribskov kommune til inddrivelse

§6: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

     Valg af bestyrelse:

     Formanden vælges direkte på generalforsamlingen i lige år.

     Kassereren vælges direkte på generalforsamlingen i ulige år.

     Den øvrige bestyrelse vælges med 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

     Ud over formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv.

     Sekretær udpeges af bestyrelsen

     Formanden og kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et beløb,  der     hvert år fastsættes

     på  generalforsamlingen. Beløbet skal dække telefon, porto mm

     Hvert år vælges til bestyrelsen 2 suppleanter, der afgår det følgende år.

     Genvalg kan finde sted.

§7: Bestyrelsen varetager foreningens ledelse.

      Over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indføres et referat i en

       forhandlingsprotokol. Referatet underskrives af tilstedeværende bestyrelses-

       medlemmer.

       Forhandlingsprotokollen kan forlanges oplæst af enhver stemmeberettiget.

       Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt.

       Dog mindst 2 gange årligt.

       Bestyrelsesmøder kan også indkaldes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

       med angivelse af dagsorden.

       Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp inden for budgettets

       rammer, både til varatagelse af foreningens daglige drift og til løsning af

      særlige opgaver.

§8:  Foreningen tegnes af formanden eller af den eller de som bestyrelsen måtte

       bemyndige hertil.       

§9:  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens

       anliggender inden for de af vedtægterne fastsatte rammer.

§10: Generalforsamlingerne er enten ordinære eller ekstraordinære.

        Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af april

        måned.

        Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

         Valg af dirigent

          Formandens beretning.

          Godkendelse af det reviderede regnskab.

          Orientering om kommende års budget.

          Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

          Fastsættelse af kontingent.

          Indkomne forslag.

          Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

          Valg af bilagskontrollanter.

          Eventuelt.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes:

Efter en beslutning på den ordinære generalforsamling

Efter bestyrelsens beslutning

Efter skriftligt forlangende fra mindst 1/5 af medlemmerne, vedlagt begrundelse samt forslag til dagsorden.

Formanden er pligtig til at foretage indkaldelse til en sådan ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modtagelse af det skriftlige forlangende.

§11:   Enhver generalforsamling indkaldes senest 14 dage forud med direkte besked

          til medlemmerne.

          Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt oplysning

          om, hvem der er på valg.

          Såfremt der er forslag til ændring af vedtægterne eller til foreningens opløsning

          skal det nævnes i indkaldelsen, og det afgøres af mindst 2/3 af fremmødte.   

§12:  Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling må være formanden 

        skriftligt i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

§13:  Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende medlem eller

        dennes repræsentant, forsynet med skriftlig fuldmagt.

         Hvert medlem har een stemme. Ingen repræsentant kan møde med mere end

         5 fuldmagter.

         Enhaver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

§14:  De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed.

         Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag, forkastes dette.

§15:  Til vedtagelse om beslutninger om ændring af lovene eller om foreningens

         opløsning kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for, uden hensyn til                    antallet af fremmødte.

 §16:  Foreningens regnskab føres af kassereren eller under kassererens tilsyn af                        dem, som bestyrelsen bemyndiger hertil og i en af bestyrelsen godkendt form.

§17:  Foreningens midler indsættes i bank.

        Den kontante beholdning må ikke overstige 5.000,-  kr.

§18:  Til enhver udbetaling kræves, at regningen attesteres af formanden, kassereren

         eller den som bestyrelsen bemyndiger hertil.

§19:   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

         Ved årets udgang udarbejdes der et driftsregnskab og en statusopgørelse, der

         underskrives af kassereren og tilstilles foreningens bilagskontrollanter.

         Kontrollen af bilagene skal være tilendebragt senest den 1. april.

         Senest 14 dage før den årlige generalforsamling fremlægges det reviderede

         regnskab og forslag til næste års budget til godkendelse i bestyrelsen.

§20:   Kontrol af forenningens bilag varetages af 2 bilagskontrollanter, der vælges

         for et år på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§21:   I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse

         om, hvorledes der skal disponeres over foreningens midler.

§22:   Pasning af grunde:

         Plæner, ubebyggede grunde og arealer skal klippes mindst 2 gange om året.

         Første gang inden den 20. august.

         Så fremt ovennævnte ikke overholdes, vil grunde/arealer blive slået for ejers

         regning. For slåning af upassede arealer beregnes kostprisen samt et

         administrationsgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§23:   I weekender og på helligdage er det ikke tilladt at forstyrre havefreden ved

         brug af larmende haveredskaber så som: græsslåmaskine, hækkeklipper og andet

         maskineri der frembringer generende støj.

         Under hensyn til dette, må græsslåning mv på lørdage, søn- og helligdage kun finde

         sted på følgende tidspunkter:

         Lørdage mellem kl.: 09:00 og 16:00.

         Søn- og helligdage mellem kl.: 10:00 og 13:00

 

         Da alle borgere i Vejby skal have mulighed for at nyde freden i haverne i tids-

         rummet uden for ovenstående klokkeslæt, forventer bestyrelsen at tidsrammen for

         larmende haveredskaber vil blive respekteret og overholdt.

 

         Redaktionelt revideret den 17.6.2013

         Bestyrelsen