Generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamling i Vejby Borger- og Grundejerforening

Tirsdag d.25/4-2017 i Vejby Forsamlingshus

Referat:

 1: Valg af dirigent: Leif Nielsen

 2: Valg af protokolfører: Kirsten Jørgensen

 3: Formandens beretning ved Viggo Eriksen:

     Se siden "Formandsberetning"

     Kommentarer:

Karl Terpager spurgte, hvad en evt. seperatkloakering/nedsivning ville koste. Svaret er mellem 70.000 og 100.000 på egen grund.

Der er ikke umiddelbare planer om at det sker.

Tage Larsen: Ved Gl. Skolevej har der været problemer med rotter. Kommunens mand oplyste i den forbindelse, at man ville kunne få ca. 20.000,- kr. refunderet, hvis man lavede nedsivning.

Marianne Erichsen: Problemer med at etablere vejlaug. Skræderbakken, hvor hun bor, er en privat fællesvej, og den trænger hårdt til en reparation. Imidlertid kan man ikke tvinge folk til at være med i et vejlaug, så hvad gør man?

Formanden oplyste, at der er lavet digitale kort over offentlige veje og private fællesveje i kommunen. Disse kort kan hentes på kommunens hjemmeside under: Digitalt kort.

Beretningen enstemmigt godkendt.

4. Regnskaber:

Kasserer Jesper Ewald gennemgik regnskabet, som var udsendt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Næste års budget:

Jesper forelagde budget for 2017. Han gjorde opmærksom på, at beløbet til DONG til strøm til pumpen i gadekæret var meget højt. Man har nu valgt, at nedsætte den tid springvandet springer, så udgiften formindskes.

Budgettet taget til efterretning.

6: Fastsættelse af honorarer:

Honorarerne fastholdes på 1.500,- kr. til formand og kasserer og 300,- kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7: Kontingent.

Fastholdes på 300,- kr.

8: Indkomne forslag: Ingen

9: Valg:

Kasserer: Peiter Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Ewald, Bjarne Jørgensen og Gustaf Larsen valgtes enstemmeigt.

Suppleanter: Jørgen Lindehøj og Thomas Højris enstemmigt valgt.

10: Bilagskontrollanter: Genvalg til Ebbe Jørgensen og Henrik Andersen.

11: Eventuelt.:

Flemming Pedersen har af helbredemæssige grunde valgt at trække sig fra bestyrelsen efter 7 år. Han takkede for godt samarbejde og nævnte også det gode samarbejde med idrætsforeningen. Flemming efterlyste folk, der vil hjælpe til ved kommende arrangementer bl.a. sankt Hans bålet.

Folk kan henvende sig til ham eller til Martin Eriksen, hvis de vil give et nap.

Formanden takkede Flemming og overrakte et par flasker og takkede derefter for god ro og orden ved mødet.

Derefter var foreningen vært ved et par stykker smørrebrød. Desværre var der nogle der havde meldt sig men ikke dukkede op.

     Kirsten Jørgensen/Viggo Eriksen