Referat fra generalforsamling 2022Her kan du læse det seneste referat fra foreningens generalforsamling 2022, der blev afholdt torsdag d. 28 april 2022 i Vejby Forsamlingshus.

Referat fra Generalforsamling 2022:

Vejby Borger- og Grundejerforening

Afholdt i Vejby Forsamlingshus

Torsdag d. 28 april 2022

Referat af dagsorden til generalforsamlingen 2022:

Velkomsten:

Formanden Johnny Jørgensen bød alle velkommen til foreningens generalforsamling 2022, og på foreningens vegne foreslog han Torben Jensen som dirigent.

1: Valg af dirigent:

Forslag: Torben Jensen – valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var rettidig indkaldt jf. vedtægterne – dette blev godkendt af forsamlingen, og efterfølgende blev en protokolfører valgt (Forslag: foreningens sekretær Bill Petersen Kaae) inden dirigenten gennemgik dagsordenen til generalforsamlingen.

2: Valg af protokolfører:

Forslag: Bill Petersen Kaae – valgt.

3: Formandens beretning:

Formand Johnny Jørgensen gav sin formandsberetning.

“Formandsberetning” er vedhæftet.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4: Regnskab:

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021.

“Regnskabet 2021” er vedhæftet.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Ørsted – ??????? i regnskabet ?

Svar: Ørsted/Radius har ikke fremsendt regning men har overflyttet måleren ved gadekæret pr. december 2020 til en anden adresse uden foreningens viden/tilladelse. Kassereren venter på svar samt en tilbageflytning af måleren til VBG.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Nets opkrævning på 2.442,06 kr. – kunne det ikke gøres billigere digita

Svar: Kassereren vil undersøge mulighederne.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Juletræ og transport udgifter på 14.997,00 kr. – Det var mange penge ?

Svar: Udgiften dækker tillige de forskellige udgifter, der har været til selve juletræsfesten 2021, såsom godteposer til børnene, udgifter til bankospillet m.m.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Renter på 851,07 kr. ?

Svar: Banker opkræver pt. renter når, der er en hvis størrelse af penge på kontoen men

vilkårene forventes snart, at blive ændret pga. minusrenten går i plus igen.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Ang. overskud i regnskabet 2021 / budget 2022.

Svar: Bliver ændret når der er fundet en løsning med Ørsted/Radius ang. elmåleren ved gadekæret.

Regnskabet for 2021 blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5: Næste års budget:

Kasserer Peiter Sørensen gennemgik foreningens budget for 2022, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

Budget 2022 er vedhæftet.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Honoraret til bestyrelsen på 14.000 kr. ?

Svar: Honoraret til bestyrelsen blev vedtaget på generalforsamlingen i 2021.

Honoraret er følgende:

3.000 kr. til formanden, næstformanden, kassereren.

2.000 kr. til sekretæren.

1.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

6: Fastsættelse af honorarer:

Bestyrelsens forslag: honoraret til bestyrelsen forbliver uændret.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

7: Kontingent:

Bestyrelsens forslag: kontingentet fastholdes på 300,- kr.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

8: Indkomne forslag:

Formanden har modtaget ialt 1 indkomne forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1:

Vejby Borger- og Grundejerforening stopper med, at yde tilskud til “Vejby Nyt”.

Johnny K.W. Jørgensen har fremsendt et forslag om, at foreningen stopper tilskuddet til lokalbladet “Vejby Nyt” efter Vejby Lokalråd, der står for “Vejby Nyt”, har ændret i lokalbladets drift / økonomi og nu selv står for driften og dermed giver lokalbladet et større overskud end før.

På udgivelserne 4 + 5 viser overskuddet et plus på godt 14.000 kr. og det er meningen, at Vejby Lokalråd nu vil uddele støtte fra lokalbladets overskud.

Derfor skriver formanden i sit forslag:

Undertegnede vil hermed foreslå at foreningens tilskud til Vejby Nyt stoppes, da udgivelsen af bladet, hviler i sig selv og endda giver overskud. Derfor mener jeg ikke foreningen skal donere penge til en udgivelse, som hvis overskud, kanaliseres til en anden forening som udlodder overskuddet“.

Forslaget er vedhæftet.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Måske man kunne forsætte med, at give en støtte resten af 2022 inden man stoppet støtten fra VBG.

Der blev talt lidt frem og tilbage om spørgsmålet og om baggrunden bag tilskuddet af “Vejby Nyt” og herefter blev Johnny K.W. Jørgensens forslag sat til afstemning på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen stemte enstemmigt ja til det stillede forslag om, at stoppe tilskuddet med det samme.

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg:

Formand: Johnny Jørgensen – Ønsker ikke genvalg

Efter en del snakken frem og tilbage om nødvenlighed af, at nye kræfter til bestyrelsen kommer til, blev det besluttet, at næstformanden stiller sit kandidatur tilrådighed og Kaj Uhre blev herefter valgt til foreningens nye formand.

Nyvalgt til bestyrelsen blev valgt Rasmus Malling, efter næstformanden overtog formandsposten.

Bestyrelsesmedlem: Jesper Ewald – Villig til genvalg – Genvalgt

Suppleanter:

På Valg:

Jørgen Lindehøj – Villig til genvalg.

Genvalgt som 1. suppleant.

Bjarne Jørgensen – Villig til genvalg.

Genvalgt som 2. suppleant.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Der er en fejl med antal af bestyrelsen, der skal på valg.

Svar: Der havde været en ændring ved sidste års generalforsamling og dette vil blive rette til næste år på generalforsamlingen i 2023.

Dette taget til efterretning af forsamlingen.

Ny bestyrelse er pr. d. 28 april 2022:

Formand: Kaj Uhre

Kasserer: Peiter Sørensen

Sekretær: Bill Petersen Kaae

Bestyrelsesmedlem: Jesper Ewald, Lene Bannach og Rasmus Malling

Suppleanter: Jørgen Lindehøj (1. suppleant) og Bjarne Jørgensen (2. suppleant).

Den valgte bestyrelse mødes efter sommerferie til et konstituerings- og planlægningsmøde for denne periode 2022/2023, hvor en ny næstformand udnævnes blandt bestyrelsen.

Formanden indkalder til mødet.

10: Bilagskontrollanter:

På valg:

Erik Malling Sørensen – genvalgt.

Karl Terpager Andersen – genvalgt.

11: Eventuelt:

Spørgsmål fra forsamlingen:

Der er en fejl i vedtægterne §6 og §10

Svar: Bestyrelsen vil snarligt kigge vedtægterne igennem for fejl og evt. mangler.

Tidligere formand Viggo Eriksen takker afgående formand for hans store indsat i foreningen igennem mange, mange år.

Dirigenten og afgående formand fik modtaget lidt vin for deres indsat.

Generalforsamlingen sluttet kl. 19.52

Antal fremmødte medlemmer: 37 incl. bestyrelsen.

Alle de fremmødte medlemmer havde stemmeret.

Derefter var foreningen vært ved et par stykker smørrebrød til de fremmødte medlemmer.

(udgivet d. 3 maj 2022)

Share this content: