Referat fra generalforsamling 2020Vejby Borger- og Grundejerforening har afholdt generalforsamling onsdag d. 19 august 2020 og i år senere end normal pga. covid-19 retningslinjerne fra myndighedernes side af.

Referat fra Generalforsamling 2020:

Afholdt i Vejby Forsamlingshus

Onsdag d. 19 august 2020 (senere i år pga. covid-19)

Referat af dagsorden til generalforsamlingen 2020:

Velkomsten:

Formand Viggo Eriksen bød alle velkommen til foreningens generalforsamling 2020, og på foreningens vegne foreslog formanden, Niels Jørgen Larsen som dirigent.

1: Valg af dirigent:

Forslag: Niels Jørgen Larsen – Valgt.

Dirigenten takket for valget og konstateret at indkaldelsen var rettidig indkaldt jf. vedtægterne – dette blev godkendt af forsamlingen, og efterfølgende blev en protokolfører valgt (foreningens sekretær Bill Petersen Kaae) inden dirigenten gennemgik dagsordenen til generalforsamlingen.

2: Valg af protokolfører:

Forslag: Bill Petersen Kaae – Valgt.

3: Formandens beretning:

Formand Viggo Eriksen gav sin formandsberetning.

(“Formandsberetning” – kan læses herunder)

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4. Regnskab:

Kasserer Peiter Sørensen gennemgik foreningens årsregnskab for 2019, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

(Årsregnskabet 2019 – kan ses herunder)

Årsregnskab 2019 for Vejby Borger- og Grundejerforening:

Indtægter:

Kontingent: 66.000,00 kr.

Ejendomshandel: 2.100,00 kr.

Ramløse Jernhandel: 90,00 kr.

Kreditnota (Dano Mast): 289,00 kr.

Kontant beholdning: 110,00 kr.

Indtægter ialt: 68.589,00 kr.

Udgifter:

Møder: 7.616,00 kr.

Generalforsamling (2019): 6.310,00 kr.

Hjemmeside: 329,85 kr.

Ny hjemmeside: 358,00 kr.

Kontorartikler: 913,00 kr.

Gaver: 1.477,90 kr.

Nets opkrævninger: 2.507,28 kr.

Forsikring: 964,49 kr.

Flag/Flagstænger: 33.448,00 kr.

Ørsted: 7.822,09 kr.

Vejby Nyt: 5.000,00 kr.

Vejby Lokalråd: 750,00 kr.

Vejby Gadekær: 7.666,30 kr.

Juletræsfest: 13.144,00 kr.

Fastelavn: 2.145,59 kr.

Honorar 2018 + 2019: 10.200,00 kr.

Gebyr banken: 1.810,00 kr.

Udgifter ialt: 102.461,82 kr.

Årets resultat: -33.872,82 kr.

Kommentar: Generalforsamlíngen 2019 afholdespris på 6.310 kr. ?

Svar: En stor del skyldes leje af forsamlingshuset.

Kommentar: Spørgsmål om beløbsstørrelsen på elforbruget til Ørsted ?

Svar: Foreningen betaler for springvandet i gadekæret men posten i 2019 er ca. 2/3 del lavere end året før, efter en ændring af “timer” på pumpen til springvandet.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen

5. Næste års budget:

Kasserer Peiter Sørensen gennemgik foreningens budget for 2020, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

(Budget 2020 – kan ses herunder)

Kommentar: Savner penge fra andre grundejerforeninger i byen til afholdes af fælles arrangementer i Vejby ?

Svar: Er forsøgt men det har pt. ikke været en mulighed fra deres side af, at kunne bidrage med økonomisk midler til de fælles arrangementer i Vejby, hvor deres medlemmer naturligvis osse møder op og deltager i byens fælles arrangementer.

Kommentar: Navne på hvem der er arrangør af byens arrangementer ?

Svar: Det er vi i gang med, osse fremadrettet.

Taget til efterretning af forsamlingen.

6: Fastsættelse af honorarer:

Foreningens forslag: Honorarerne fastholdes på 1.500,- kr. til formand og kasserer og 300,- kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

7: Kontingent.

Foreningens forslag: kontingentet fastholdes på 300,- kr.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

8: Indkomne forslag:

Formanden har modtaget ialt 2 indkomne forslag til generalforsamlingen.

En forslag om en vedtægtsændring af § 6 fra bestyrelsen samt en forslag mere fra et medlem om støjhensyn.

Forslag 1: Vedtægtsændring af § 6

Nuværenden: Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Ændres til: Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Ændringen skal træde i kraft umiddelbart.

Baggrund: Det er vanskeligt at finde kandidater til bestyrelsen og da ændringerne ikke får indflydelse på arbejdsfordelingen mener bestyrelsen at denne ændring er rimmeligt at gennemføre.

Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Forslag 2: Et medlem foreslår at der fremover ændres i vedtægterne under § 23 vedr. støj/brug af larmede maskiner om lørdagen efter kl. 13.

Dvs. der bør ændres i støjhensyn med brug af larmede maskiner om lørdagen fra nuværende mellem kl. 9 – 16 til fremover at gøre brug af larmede maskiner henunder plæneklipper, motorsav m.m. til kun, at være i tidsrummet mellem kl. 9 – 13.

Søn- og helligdage forbliver uændret – her er støjhensynet forsat at gøre brug af larmede maskiner i tidsrummet mellem kl. 10 – 13.

Baggrund: Medlem mener at der bør være fred og ro i haven om eftermiddagen og ønsker derfor at der ændres i vedtægterne vedr. støjhensyn om lørdagen.

Forslaget blev godkendt af forsamlingen med et flertal i afstemningen om en støjhensynsændring om lørdagen.

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg:

Formand: Viggo Eriksen – Genvalgt.

Næstformand: Johnny K. W. Jørgensen – Genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Jesper Ewald – Genvalgt.

Suppleanter:

På Valg:

Thomas Højris – Ønsker ikke genvalg

Jørgen Lindehøj – Genvalgt.

(Jørgen Lindehøj er nu 1. suppleant og eneste suppleant jf. vedtægtsændringen under punkt 8).

Formanden kom med en opfordring om at melde sig til bestyrelsen.

10: Bilagskontrollanter:

På valg:

Erik Malling Sørensen – Genvalgt.

Karl Terpager Andersen – Genvalgt.

11: Eventuelt:

Lidt snak frem og tilbage om bl.a kommunens app “Tip Gribskov” om f.eks huller i vejen i Vejby – brug den, den virker.

Vangeledsvej – et vejskilt, der er svær at læse. Brug appen.

Uenigheder indbyrdes grundejerforeningens medlemmer imellem, f.eks to naboer om et hegn i skel – Formanden fortalte, at det ikke er foreningens ansvar, at lege politimand. Kontakt hegnsynet i Gribskov kommune.

Spørgsmål om hæk – kontakt naboen.

Kommer snart et kommunalt arrangement om titlen “Fællesskabsstafet Gribskov 2020” i uge 39 – mandag d. 21 september i Vejby.

Formanden takkede derefter for god ro og orden under generalforsamlingen og takkede tillige dirigenten for afviklen af generalforsamlingen – 1. suppleant Thomas Højris fik tillige en tak for hans tid i bestyrelsen og Thomas har lovede evt. måske, at give en hånd med hvis der mangler folk til foreningens gøremål.

Generalforsamlingen sluttet kl. 19.45

Antal fremmødte medlemmer: 23 incl. bestyrelsen.

Alle havde stemmeret.

Derefter var foreningen vært ved et par stykker smørrebrød til de fremmødte medlemmer.

Share this content: