Referat fra generalforsamling 2021Vejby Borger- og Grundejerforening har afholdt generalforsamling torsdag d. 17 juni 2021 og i år senere end normal pga. covid-19 retningslinjerne fra myndighedernes side af.

Referat fra Generalforsamling 2021:

Afholdt i Vejby Forsamlingshus

Torsdag d. 17 juni 2021 (senere i år pga. covid-19)

Referat af dagsorden til generalforsamlingen 2021:

Velkomsten:

Formand Viggo Eriksen bød alle velkommen til foreningens generalforsamling 2021, og på foreningens vegne foreslog formanden, Martin Eriksen som dirigent.

1: Valg af dirigent:

Forslag: Martin Eriksen – valgt.

Dirigenten takket for valget og konstateret at indkaldelsen var rettidig indkaldt jf. vedtægterne – dette blev godkendt af forsamlingen, og efterfølgende blev en protokolfører valgt (foreningens sekretær Bill Petersen Kaae) inden dirigenten gennemgik dagsordenen til generalforsamlingen.

2: Valg af protokolfører:

Forslag: Bill Petersen Kaae – valgt.

3: Formandens beretning:

Formand Viggo Eriksen gav sin formandsberetning.

(“Formandsberetning” – kan læses herunder)

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4. Regnskab:

Kasserer Peiter Sørensen gennemgik foreningens årsregnskab for 2020, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

(Årsregnskabet 2020 – kan ses herunder)

Årsregnskab 2020 for Vejby Borger- og Grundejerforening:

Indtægter:

Kontingent: 65.100,00 kr.

Ejendomshandel: 500,00 kr.

Kontant beholdning: 110,00 kr.

Indtægter ialt: 65.710,00 kr.

Udgifter:

Møder: 2.463,00 kr.

Generalforsamling (2020): 6.867,00 kr.

Ny hjemmeside: 348,00 kr.

Kontorartikler: 484,00 kr.

Gaver: 479,00 kr.

Nets opkrævninger: 2.524,01 kr.

Forsikring: 991,71 kr.

Flag/Flagstænger: 8.169,19 kr.

Ørsted: 8.508,52 kr.

Vejby Nyt: 5.000,00 kr.

Vejby Lokalråd: 750,00 kr.

Vejby Gadekær: 3.000,00 kr.

Juletræsfest: 4.887,60 kr.

Honorar 2020: 4.500,00 kr.

Gebyr banken: 2.405,55 kr.

Vejby Cementstøberi: 2.250,00 kr.

Vejby Tømmerhandel: 331,60 kr.

Udgifter ialt: 53.959,18 kr.

Årets resultat: +11.750,82 kr.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5. Næste års budget:

Kasserer Peiter Sørensen gennemgik foreningens budget for 2021, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

(Budget 2021 – kan ses herunder)

Kassereren fortalte at der var en trykfejl i det udsendte budget idet posten “møder” skulle der kun stå 3.000 kr. (ikke 8.000 kr.) og ikke samlet udgifter i budgettet på 59.050 kr. men kun 54.050 kr. og dermed er “årets driftudgifter” på +13.950 kr. og ikke kun 8.950 kr. som der ellers står i det udsendte budget.

Kassererne beklager trykfejlen i budgettet overfor generalforsamlingen

Taget til efterretning af forsamlingen.

6: Fastsættelse af honorarer:

Foreningens forslag: Der meget arbejde i foreningen med diverse gøremål og set på de nuværende honorarerne må bestyrelsen erkende, at det er svært at fastholde det “frivillige” bestyrelsesarbejde contra de nuværende honorar og derfor foreslog bestyrelsen en ændring til generalforsamlingens behandling:

Nuværende honorar: på 1.500,- kr. til formand, næstformanden og kasserer og 300,- kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Aftalen på generalforsamlingen blev følgende forslag sat til afstemning:

3.000 kr. til formanden, næstformanden og kassereren.

2.000 kr. til sekretæren.

1.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

7: Kontingent.

Foreningens forslag: kontingentet fastholdes på 300,- kr.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

8: Indkomne forslag:

Formanden har modtaget ialt 2 indkomne forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1: 

Foreningen har modtaget en henvendelse fra Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol om at være med på udgifterne for græsslåningen på kantstykket langs/ved Julehøjstien. Vi har dog i bestyrelsen valgt at sige nej, da Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol ikke vil være med til at dele udgifterne til byens fælles juletræsfest og fastelavns arrangementer i hallen.

Generalforsamlingen stemte nej til forslaget efter det blev forelagt til en afstemning.

Forslag 2:

12 husstande fra Femgårdsvej vil gerne meldes ind i vores forening men ønsker at få et foreningskontingent med et samlet pris på 1.800 kr. for dem alle – en form for samlet fælles foreningskontingent. Bestyrelsen har stemt nej, da vi ikke kan have en forening i foreningen.

Generalforsamlingen stemte nej til forslaget efter det blev forelagt til en afstemning.

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg:

Formand: Viggo Eriksen – stopper i år jf. meddelt på sidste års generalforsamling.

Næstformand: Johnny K. W. Jørgensen – genvalgt og overtog formandsposten.

Kassereren: Peiter Sørensen – genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Gustaf Larsen – ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Jørgensen – ønsker ikke genvalg men kun som 2. suppleant.

Nyvangt bestyrelsesmedlem: Lene Bannach.

Nyvalgt bestyrelsesmedlem: Kaj Uhre.

Suppleanter:

På Valg:

  1. Suppleant: Jørgen Lindehøj – genvalgt.

2. Suppleant: Bjarne Jørgensen – valgt.

Ny bestyrelse er:

Formand: Johnny Jørgensen.

Kasserer: Peiter Sørensen.

Sekretær: Bill Petersen Kaae.

Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Ewald, Lene Bannach, Kaj Uhre.

Suppleanter: Jørgen Lindehøj (1.) og Bjarne Jørgensen (2.)

Den valgte bestyrelse mødes efter sommerferien til et konstituerings- og planlægningsmøde for denne periode !!

Den nye formand indkalder til møde.

10: Bilagskontrollanter:

På valg:

Erik Malling Sørensen – genvalgt.

Karl Terpager Andersen – genvalgt.

11: Eventuelt:

Claus: Tom grund på Kælderbjergvej, hvor der står en autocamper – det mener Claus ikke kan være rigtigt, da der skal være udsyn til kirken fra de 2 tomme grunde på Kælderbjergvej ifølge tinglysningen.

Ove: Der slås ikke græs på Julehøjstien (han mener det evt. bør gøres 2 x årligt).

Viggo: Surt vi skal tale om Julehøjstien på generalforsamlingen, da det bør tages privat med rette vedkommende.

Johnny: Tak for valget.

Lene: Der er fejl i vedtægterne i indkaldelsen i §23 idet støjhensyn blev ændret sidste år på generalforsamlingen. De rigtige tidspunkter ang. støjhensyn i §23 står i vedtægterne på hjemmesiden og tillige i lokalbladet Vejby Nyt.

Fejlen i trykfilen for vedtægterne til indkaldelsen bliver rettet.

Formanden takkede derefter for god ro og orden under generalforsamlingen og takkede tillige dirigenten for afviklingen af generalforsamlingen. De afgående bestyrelsesmedlemmer fik en tak samt lidt vin/øl for deres arbejde for foreningen igennem årene og en stor tak til Viggo for hans tid som formand i 9 år.

Generalforsamlingen sluttet kl. 19.55

Antal fremmødte medlemmer: 29 incl. bestyrelsen.

Alle havde stemmeret.

Derefter var foreningen vært ved et par stykker smørrebrød til de fremmødte medlemmer.

Foreningens generalforsamling 2021 afholdt i Vejby Forsamlingshus (Foto: Bill Petersen Kaae)

Share this content: