VedtægterVejby Borger- og Grundejerforening har følgende vedtægter, der senest er revideret og godkendt af generalforsamlingen i året 2023.

Vedtægter for Vejby Borger- og Grundejerforening:
§ 1: Foreningens navn er “Vejby Borger- og Grundejerforening.

§ 2: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender.

§ 3: Valgbare til foreningen er grundejere i foreningens område.

§ 4: Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 5: Kontingentet opkræves hvert år i juni måned. Såfremt et medlem trods skriftligt påkrav ikke har betalt inden udgangen af juli kvartal, bliver kravet overgivet til retslig inddrivelse.

§ 6: Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Valg af bestyrelsen:
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen i lige år.
Kassereren vælges direkte på generalforsamlingen i ulige år.
Den øvrige bestyrelse vælges med 1 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.

Udover formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv.
Sekretær udpeges af bestyrelsen.

Formanden og kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et beløb, der hvert år fastsættes på generalforsamlingen. Beløbet skal dække telefon, porto m.m.

Hvert år vælges til bestyrelsen 1 suppleanter, der afgår det følgende år.
Genvalg kan finde sted.

§ 7: Bestyrelsen varetager foreningens ledelse.
Over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indføres et referat i en forhandlingsprotokol. Referatet underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Forhandlingsprotokollen kan forlanges oplæst af enhver stemmeberettiget.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt. Dog mindst 2 gange årligt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formand eller næstformand, med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp inden for budgettets rammer, både til varetagelse af foreningens daglige drift og til løsning af særlige opgaver.

§ 8: Foreningen tegnes af formanden eller af den eller de som bestyrelsen måtte bemyndige hertil.

§ 9: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de af vedtægterne fastsatte rammer.

§ 10: Generalforsamling.
Generalforsamlingerne er enten ordinære eller ekstraordinære. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af april måned.
Indkaldelsen til både den ordinære eller ekstraordinær generalforsamling sker ved omdeling af indkaldelsen, i medlemmernes postkasser, senest 14 dage før afholdelsen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Orientering om kommende års budget.
Fastsættelse af honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Valg af bilagskontrollanter.
Eventuelt.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes:
Efter en beslutning på den ordinære generalforsamling.
Efter bestyrelsens beslutning.
Efter skriftligt forlangende fra mindst 1/5 af medlemmerne, vedlagt begrundelse samt forslag til dagsorden.
Formanden er pligtig til at foretage indkaldelse til en sådan ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modtagelse af det skriftlige forlangende.

§ 11: Enhver generalforsamling indkaldes senest 14 dage forud med direkte besked til medlemmerne jf. §10.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt oplysning om, hvem der er på valg.
Såfremt der er forslag til ændring af vedtægterne eller til foreningens opløsning skal det nævnes i indkaldelsen, og det afgøres af mindst 2/3 af fremmødte.

§ 12: Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling må være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 13: Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende medlem eller dennes repræsentant, forsynet med skriftlig fuldmagt.
Hvert medlem har een stemme. Ingen repræsentant kan møde med mere end 5 fuldmagter. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

§ 14: De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag, forkastes dette.

§ 15: Til vedtagelse om beslutninger om ændring af lovene eller om foreningens opløsning kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for, uden hensyn til antallet af fremmødte.

§ 16: Foreningens regnskab føres af kassereren eller under kassererens tilsyn af dem, som bestyrelsen bemyndiger hertil og i en af bestyrelsen godkendt form.

§ 17: Foreningens midler indsættes i bank.
Den kontante beholdning må ikke overstige 5.000,- kr.

§ 18: Til enhver udbetaling kræves, at regningen attesteres af formanden, kassereren eller den som bestyrelsen bemyndiger hertil.

§ 19: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Ved årets udgang udarbejdes der et driftsregnskab og en statusopgørelse, der underskrives af kassereren og tilstilles foreningens bilagskontrollanter.
Kontrollen af bilagene skal være tilendebragt senest den 1. april.
Senest 14 dage før den årlige generalforsamling fremlægges det reviderede regnskab og forslag til næste års budget til godkendelse i bestyrelsen.

§ 20: Kontrol af foreningens bilag varetages af 2 bilagskontrollanter, der vælges for et år på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 21: I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres over foreningens midler.

§ 22: Pasning af grunde:
Plæner, ubebyggede grunde og arealer skal klippes mindst 2 gange om året.
Første gang inden den 20. august.
Så fremt ovennævnte ikke overholdes, vil grunde/arealer blive slået for ejers regning. For slåning af upassede arealer beregnes kostprisen samt et administrationsgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§23: I weekender og på helligdage er det ikke tilladt at forstyrre havefreden ved brug af larmende haveredskaber så som: græsslåmaskine, hækkeklipper og andet maskineri der frembringer generende støj.
Under hensyn til dette, må græsslåning mv på lørdage, søn- og helligdage kun finde sted på følgende tidspunkter:
Lørdage mellem kl.: 09:00 og 13:00.
Søn- og helligdage mellem kl.: 10:00 og 13:00

Da alle borgere i Vejby skal have mulighed for at nyde freden i haverne i tidsrummet uden
for ovenstående klokkeslæt, forventer bestyrelsen at tidsrammen for larmende haveredskaber vil blive respekteret og overholdt.


Bestyrelsen
Vejby Borger- og Grundejerforening
Vejby d. 26 april 2023

Share this content: