Referat fra generalforsamling 2023Her kan du læse det seneste referat fra foreningens generalforsamling 2023, der blev afholdt onsdag d. 26 april 2023 i Vejby Forsamlingshus.

Referat fra Generalforsamling 2023:

Vejby Borger- og Grundejerforening

Afholdt i Vejby Forsamlingshus

Onsdag d. 26 april 2023 kl. 19.00

Referat af dagsorden til generalforsamlingen 2023:

Velkomsten:
Formanden Kaj Uhre bød alle velkommen til foreningens generalforsamling 2023, og på
foreningens vegne foreslog han Johnny Jørgensen som dirigent.

1: Valg af dirigent:
Forslag: Johnny Jørgensen – valgt.
Dirigenten takket for valget og konstateret at indkaldelsen var rettidig indkaldt jf.
vedtægterne – dette blev godkendt af forsamlingen.

2: Valg af protokolfører:
Forslag: Bill Petersen Kaae – valgt.
3: Formandens beretning:
Formand Kaj Uhre gav sin formandsberetning.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4: Regnskab:
Konstitueret kasserer Jesper Ewald gennemgik regnskabet for 2022, der efter tidligere
kasserers bortgang, var udarbejdet af Jesper Ewald og Bill Petersen Kaae.
“Regnskabet 2022” er vedhæftet og godkendt af bilagskontrollanterne.

Spørgsmål fra forsamlingen:
Karl: Vedr. lokalbladet Vejby Nyt og givet tilskud i 2022, men spørger samtidig om dette
evt. bliver behandlet senere på generalforsamlingen.
Svar: JA. Under indkommende forslag.
Karl trækker herefter sit spørgsmål.

Regnskabet for 2022 blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5: Næste års budget:
Konstitueret kasserer Jesper Ewald gennemgik foreningens budget for 2023, der var
udsendt sammen med indkaldelsen.

Budgettet for 2023 blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

6: Fastsættelse af honorarer:
Bestyrelsens forslag: honoraret til bestyrelsen forbliver uændret.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

7: Kontingent:
Bestyrelsens forslag: kontingentet fastholdes på 300,- kr.

Spørgsmål fra forsamlingen:
Karl: kunne man ikke sætte kontingentet op med 25 kr. contra tilskud til Vejby Nyt.
Svar: Bill fra bestyrelsen fastholder på bestyrelsens vegne den uændret sats på 300 kr.
vedr. tilskud til Vejby Nyt bliver dette behandlet senere under punkt 8.

Kontingent for 2023 på 300 kr. blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

8: Indkomne forslag:
Bestyrelsen har 3 forslag til ændring af vedtægterne (kan ses i indkaldelsen)
Formanden har modtaget ialt 1 indkomne forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1 fra bestyrelsen:
Ændring i #6 om en ændring af antal bestyrelsesmedlemmer på valg kommer til at passe
jf. beslutning fra generalforsamlingen i 2020
Ændres til 1 medlem i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Forslag 2 fra bestyrelsen:
Ændring af antal suppleanter til bestyrelsen, således af suppleanter ændres fra 2 til 1
suppleant.

Ændres til 1 suppleant.

Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Forslag 3 fra bestyrelsen:
Ændring af antal dage indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde før
generalforsamlingen.
Nuværende er 4 dage og bestyrelsen ønsker dette ændret til 8 dage for evt. at kunne nå at
behandle et forslag.

Ændres til 8 dage.
Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Forslag fra Erik Malling, formand for Vejby Lokalråd:
Om at Vejby Borger- og Grundejerforening vedtager fremover at støtte bladet “Vejby Nyt”
med 1.000 kr. pr. udgivelse – ialt 5.000 kr. pr. år.
Forslaget om en evt. genoptagelse af tilskud til Vejby Nyt blev først behandlet på
generalforsamlingen med en indlæg af VBGFs formand Kaj Uhre.
Formanden mente ikke, at VBGF skulle yde tilskud, da bladets regnskab for 2022, der
iøvrigt blev vist i mandags ved Vejby Lokalråds generalforsamling, viser et overskud sidste
år på 16.014,95 kr. og en egenkapital på godt 31.000 kr. samt at Vejby Lokalråd har ifølge
regnskab 2022 et indstående i banken pr. 21 dec 2022 på 45.076,87 kr.
Formanden mener ikke det er rimmeligt, at VBGF skal yde tilskud.
Karl mente man skulle yde tilskud til Vejby Nyt på 1.000 kr. pr. udgivelse.
Michael fra Vejby Lokalråd samt regnskabsfører for “Vejby Nyt” fortalte kort om bladets
produktion og økonomien bag og der skulle være økonomiske midler til næste tryk af
bladet, så selvom bladet viser et overskud for 2022 skulle dette bruges til næste udgivelse.
Iøvrigt blev foreningers annoncer bragt gratis.
Bente fra Vejby Lokalråd fortalte at det var 2 forskellige regnskaber.
Èt for Vejby Lokalråd og èt for Vejby Nyt.
Jan spurgte om de andre grundejerforeninger i Vejby yder tilskud
Svar: Nej.
Johnny fortalte at man tidligere i hans tid i bestyrelsen ikke engang kunne få betaling til
f.eks Juletræsfesten selvom deres medlemmer gladelig kom og deltog men, at give et
bidrag til afviklingen ville man ikke.
Bill fra bestyrelsen kom med sidste indlæg i behandlingen af forslaget.
Han mener ikke man skal genoptage tilskud med den begrundelse, at Vejby Nyt faktisk
viser et overskud på godt 16.000 kr. for året 2022 jf. uddelt regnskab på Vejby Lokalråds
generalforsamling i mandags og med en egenkapital på 31.151 kr. samt et
bankindstående tæt på udgangen af 2022 på godt 45.000 kr., så er det ikke et spørgsmål
om et evt. tilskud de mangler til bladdriften men det er blot et spørgsmål om, at flytte rundt
på de økonomiske midler de har, så der er penge nok til næste bladtryk, da regnskabet fra
Vejby Lokalråd og Vejby Nyt klart viser de selv har midlerne på bundlinjen.
VBGF skal ikke til at være en “tilskudsbank” for, at man kan få trykt lokalbladet, når målet i
sig selv med et evt. tilskud i sidste ende er, at Vejby Lokalråd gerne vil kunne uddele
penge.
Og iøvrigt står VBGF. selv overfor udgifter og skulle man til at yde tilskud må foreningens
kontingent sættes op, det kan ikke undgåes. Præmissen for at skulle give et tilskud til
Vejby Nyt pga. “et manglende overskud” er ifølge Bill forkert, da både regnskab og
bankindstående klart viser økonomiske midler til trykningen.
Bill lover dog samtidig, at man i bestyrelsen vil tage en alvorlig snak med hensyn til
foreningens annoncer fremover i bladet, da VBGF naturligvis ikke skal have gratis
annoncer i lokalbladet samt at Bill faktisk allerede har talt med bladets redaktør Kirsten om
bare at fjerne “vores” indlæg, når det kniber med pladsmanglen i bladet, hvilket Kirsten
også har gjort.

Forsamlingen bliver enstemmigt enig om, at et evt. tilskud til Vejby Nyt ikke er aktuelt nu,
men man vil på generalforsamlingen 2024 kigge på om der evt. skal yde et tilskud til Vejby
Nyt.

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg:
Kasserer: Konstitueret kasserer Jesper Ewald
Valgt som ny kasserer
Nuværende næstformand og sekretær Bill Petersen Kaae – Genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Lene Bannach – Genvalgt.
Suppleanter:
På Valg:
Jørgen Lindehøj
Genvalgt som suppleant.

10: Bilagskontrollanter:
På valg:
Karl Terpager Andersen – genvalgt.
Forslag: Thomas Rishøj – valgt.

11: Eventuelt:
Spørgsmål fra forsamlingen:
Vedr. den lastbil, der står placeret på Kirkeager 1, Kan VBGF ikke gøre noget for at få den
fjernet ?
Svar: Rasmus fra bestyrelsen fortalte at man er i dialog med ejeren af Kirkeager 1 men
vedkommende har nogle udfordringer med at få den væk. Der arbejdes på en hurtigt
løsning.


Dirigenten modtager et par fl. vin for hans indsat.
Generalforsamlingen sluttet kl. 19.40
Antal fremmødte medlemmer: 25 incl. bestyrelsen.
Alle havde stemmeret.
Derefter var foreningen vært ved et par stykker smørrebrød til de fremmødte medlemmer.

Share this content:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *